Dạo gần đây phong trào đầu tư vào các đồng tiền kỹ thuật số (Crytocurrencies) như Bitcoin, Ethereum… đang nở rộ vì mức độ lợi nhuận cao của nó. Nhiều người đổ tiền vô đầu tư các đồng tiền mới xuất hiện khác với các đồng tiền đã nổi tiền như Bitcoin nhằm hy vọng […]

Read More →